Beleidsplan

In hoofdlijnen het beleidsplan:

Doel:

De activiteiten van de Ayasofya Moskee hebben tot doel, om voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. De activiteiten van de Ayasofya Moskee zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud bedoeld.

Het bestuur doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt.
 Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de moslims in de Nederlandse samenleving centraal. De Moskee wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Naast het primaire doel is het natuurlijk ook van belang dat er andere doelen worden nagestreefd zoals:

De Islam kenbaar maken aan de kinderen middels lessen in het weekenden. De gemeenschap de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de ruimte t.b.v.
Islamitische en culturele gebruiken en bijeenkomsten. Verschaffen van Islamitische voorlichting aan iedereen die daar behoefte aan hebben.

Afwezigheid van Winstoogmerk

De Moskee heeft geen winstoogmerk. Het heeft de taak om het publiek te dienen en daar waar nodig de helpende hand uit te steken voor diegenen die hulp nodig hebben. Hulp wordt veelal geboden via gesprekken, via lezingen en diverse bijeenkomsten. Incidenteel kan ook (kleine) financiële hulp worden geboden bijv. aan gebieden/ hulporganisaties die getroffen worden door Natuurrampen dan wel oorlog.

Organisatie:

De verschillende bestuursfuncties betekenen veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening zeer hoog, omdat een ieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk voor hun eigen bestuursonderdeel.

Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering. Benoeming vindt een keer per twee jaar plaats. Het bestuur bestaat uit 3 vrijwilligers. Waarvan een voorzitter, penningmeester en de secretaris.

Bestuursvergaderingen worden een keer per maand gehouden en de jaarvergaderingen in keer per jaar.

De voorzitter

De voorzitter van de Ayasofya Moskee geeft leiding aan het gehele bestuur. De voorzitter is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bestuur en haar beslissingen. Hij coördineert de verschillende bestuursfuncties en zorgt er voor dat het bestuurlijk team in eenheid praat, luistert en zich presenteert.

De secretaris

De secretaris draagt een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bestuur van de Moskee. Hij behandelt alle inkomende en uitgaande post en stelt de overige bestuursleden op de hoogte van de binnengekomen correspondentie op de bestuursvergaderingen.
In overleg met de voorzitter stelt hij de agenda voor een bestuursvergadering samen en stuurt deze dan naar de bestuursleden. Hij notuleert de bestuursvergadering en maakt het conceptverslag met de genomen besluiten en stuurt dat toe aan alle bestuursleden.

De penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen van de Ayasofya Moskee. Hij verzorgt de controleerbare vastlegging hiervan in een boekhouding en is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt hij van de secretaris de dan geldende overzicht van de donateurs. Hij draagt zorg voor de inning van de donaties en giften.

Algemene bestuursleden

Alle overige werkzaamheden wordt in overleg en met goedkeuring van het bestuur overgedragen aan de algemene bestuursleden.

Financiën:

Om alle activiteiten uit te kunnen voeren en het pand te beheren, heeft de Moskee financiële middelen nodig.  

Beleid

Werving van gelden

De stichting heeft als enige inkomstenbron contributie + giften van leden + niet leden. Met dit bedrag worden de vaste en variabele kosten van tegemoet gekomen. Zodra er buiten activiteiten worden georganiseerd bijv. voorjaarsfeest, worden ondernemers benaderd om als sponsoren te dienen.

Beschikking over vermogen

De stichting beschikt niet over een vermogen. Het enige wat in eigendom is het gebouw waar de Moskee in gehuisvest is.

Financiële verantwoording

De inkomsten en uitgaven worden door de penningmeester + Voorzitter geadministreerd. Getracht wordt om de halve jaar de volledige boekhouding op te maken en te delen met alle leden. Alvorens het de leden wordt getoond wordt de rekeningen (inkomsten en uitgaven) gecontroleerd door de boekhoudingscommissie. Deze commissie bestaande uit 3 gekozen leden controleren alle in- en uitgaven, bankafschriften, nota’s enz. Na controle ondertekenen zij het acceptatieformulier. Het resultaat en de verdere bevindingen van de controle wordt door de voorzitter van de commissie openbaar gemaakt aan de leden.

Beloning beleidsbepalers

De stichting kent geen beloningsstelsel of iets wat daarop lijkt. Het zijn allemaal vrijwilligers die zonder enige financiële vergoeding hun diensten vervullen.